Aktualności

Monitoring wilków w Puszczy Drawskiej

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

Finansowanie
Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze
SAVE Polska (od 2015)

Kordynacja i kontakt: Maciej i Magdalena Tracz

Projekt prowadzony i finansowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od 2014 roku. Od 2015 roku wspierany przez Fundację SAVE - Wildlife Conservation Fund. Monitoring dotyczy kilku watah bytujących w Puszczy Drawskiej i Lasach Wałeckich (nadleśnictwa Drawsko, Złocieniec, Świerczyna, Mirosławiec, Wałcz, Tuczno, Człopa, Trzcianka, Głusko, Krzyż i Smolarz). Metody obejmują rejestrację śladów obecności, monitoring za pomocą fotopułapek oraz telemetrię GPS.


Monitoring wilków w regionie świętokrzyskim

SAVE Wildlife Conservation Fund Polska
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Finansowanie
SAVE Wildlife Conservation Fund Polska

Koordynacja i kontakt: Roman Gula

Program monitoringu wilków fundacji SAVE, prowadzony od 2012 roku, jest kontynuacją monitoringu watahy wilków bytującej w Puszczy Świętokrzyskiej od 2006 roku. Monitoring obejmuje pogórze gór Świętokrzyskich, leżące na pograniczu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Metody obejmują rejestrację wszystkich śladów obecności wilków, tropienia na śniegu, stymulacje wycia i analizę składu diety. Wyniki publikowane są co pół roku w formie raportów w języku polskim i angielskim.

Raport I ( PDF); Raport II ( PDF); Raport III ( PDF), Raport IV (PDF)

Monitoring watah wilczych w Bieszczadzkim Parku Narodowym

Bieszczadzki Park Narodowy

Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy, środki własne BdPN

Koordynacja i kontakt Bartosz Pirga

Monitoring watah obejmuje zimowe tropienia na śniegu z użyciem GPS, rutynowe akcje inwentaryzacyjne; comiesięczny monitoring na stałych transektach, zastosowanie foto-pułapek, monitoring genetyczny i zbiór informacji okazjonalnych. Monitoring prowadzony jest na obszarze BdPN i otuliny na obszarze około 750 km2. Obejmuje areały 3 watah. Dodatkowo BdPN, w ramach projektu "Ochrona ostoi fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne", prowadzi waloryzację korytarzy migracyjnych zwierząt w oparciu o rejestrację miejsc przekroczeń głównych dróg na obszarze około 1100 km2. Ważnym elementem monitoringu jest zastosowanie foto-pułapek. Służą one do bezinwazyjnych obserwacji wilków oraz do rejestracji przekroczeń dróg przez wilki i inne zwierzęta. W latach 2012 - 2014 foto-pułapki instalowano w ponad 120 lokalizacjach uzyskując 100 GB materiału filmowego i zdjęciowego. W ramach monitoringu przejść zwierząt przez drogi, co dwa tygodnie instalowane są fotopułapkolinie rejestrujące przejścia. Wyniki monitoringu publikowane są w postaci raportów i materiałów multimedialnych na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Monitoring Fauny BdPN

Weryfikacja i likwidacja szkód wyrządzonych przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Finansowanie: Środki budżetu Państwa (budżet własny RDOŚ)

Koordynacja i kontakt: Hubert Fedyń

Projekt obejmuje weryfikację przypadków zabicia zwierząt gospodarskich przez wilki (i niedźwiedzie) na terenie województwa Podkarpackiego. Przypadki zgłaszane telefonicznie przez hodowców są weryfikowane na miejscu zdarzenia przez pracowników RDOŚ. Oględzin dokonuje się niezwłocznie po zgłoszeniu szkody. Pracownicy dokonujący oględzin posiadają ponad kilkunastoletnie doświadczenie w weryfikacji szkód obejmujące kilkaset zweryfikowanych przypadków. Po stwierdzeniu, że zwierzęta gospodarskie zostały zabite przez wilki (lub niedźwiedzie) zostaje sporządzony protokół oraz wycena wartości zabitych zwierząt, a następnie hodowcom wypłacane jest odszkodowanie. RDOŚ w Rzeszowie prowadzi także edukację hodowców w zakresie zabezpieczenia stad hodowlanych przed atakami drapieżników oraz pomaga hodowcom w finasowaniu takich zabezpieczeń. W tym zakresie współpracuje również z instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Od roku 2009 RDOŚ prowadzi także statystyki przypadków odnalezienia martwych zwierząt chronionych (w tym wilków) i przyczyn ich śmierci. Dane o liczbie i rozmieszczeniu szkód powodowanych przez wilki i niedźwiedzie oraz statystyki śmiertelności zwierząt chronionych są udostępniane instytucjom na podstawie pisemnego wniosku.

Badania wilków w Borach Dolnośląskich

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki, Fundacja SAVE Wildlife Conservation Fund Polska

Koordynacja i kontakt: Henryk Okarma Katarzyna Bojarska Roman Gula

Projekt prowadzony od 2012 roku przez Henryka Okarmę, Romana Gulę i Katarzynę Bojarską. Od 2013 roku projekty są wspierane przez Fundację SAVE Wildlife Conservation Fund Polska. Badania dotyczą relacji między wilkami z jednej watahy, której areał zajmuje część nadleśnictw Ruszów, Pieńsk, Wymiarki i Węgliniec. Metody badawcze obejmują odłowy (za pomocą fladr i pułapek żywołownych), telemetrię GPS, rozpoznawanie osobników z użyciem gentoypowania z materiału nieinwazyjnego, tropienia na śniegu i analizy diety z odchodów i trwałych izotopów z sierści.